Jaký bude rok 2015

Jaký bude rok 2015 z hlediska energií

Jaký bude rok 2015Již koncem roku 2014 k nám dopluly astrální energie velmi silné kvality. Rok 2015 jim celý bude podléhat. Je to rok otvírání podvědomých a hluboce zasunutých temných a nízkých energií každého z nás. Karmické soukolí se roztáčí stále intenzivněji, za což vděčíme evoluci - jak fyzické, tak té fyzično přesahující. Proměnné v individuální karmě se uskupí do kratších časových úseků a přinesou s sebou projevy uložených nepříznivých momentů člověka. V minulých letech jsme v průniku do svého podvědomí a obsahu stáli "na dešti", zatímco letos si zalézáme "přímo pod protržený okap". Celý letošní rok, i přes svou občasnou "karmickou brutalitu", bude však mít za úkol především vyvedení člověka z temnoty. Avšak, chceme-li se z temnoty dostat, musíme projít skrze ni. Toto by neměl letos být problém, jelikož právě tyto nízké a temné vnitřní energie se budou tak silně projevovat, že přehlédnout je bude téměř nemožné.

Rok 2015 nelze vnímat jednoznačně pozitivně ani negativně. Přesto je v obou těchto směrech velmi vydatný. Je to rok plný nástrah fyzického světa, plný slepých uliček, do kterých nás bude vnitřní temnota lákat. Je to rok, kde je možno vejít do obrovské vnitřní stagnace a zacyklení, a to právě díky jeho energetické kvalitě. A tak je velmi důležité pochopit energii tohoto roku.

Samozřejmě na každou životní situaci existuje jednoduchý návod, jak ji vyřešit a tím je neustálé obracení pozornosti k vyšším sférám a k Bohu. Toto je sice velmi otřepané tvrzení- takový obecný "ezoterický žvást", avšak letos bude platit ještě o něco intenzivněji, než tomu bylo doposud.
Z hlediska možností vývoje bude rok 2015 jeden z doposud nejnáročnějších pro lidské duše. Je to rok PRAVDY a nekompromisního vedení k vnitřní pravdě. Z toho logicky vyplývá, že má-li být vnitřní pravda nalezena, výchozím bodem pro její hledání je současný stav. A tak, jak milý přátelé tušíte, současný stav každého z nás je oním pomyslným startem. Na tomto startu jsme každý vybaven svými vlastními energiemi, pocity, přesvědčeními, karmou a poznáním a ty nám na "Pouti 2015" buď pomohou nebo nás omezí. Z této současné individuální vnitřní pravdy nyní budeme hledat pravdu skutečnou - tedy naši podstatu. Abychom tuto podstatu nalezli, je nutno touto individuální pravdou projít. Projití znamená prožití. Pak následuje klasické kolečko, které se uplatňuje při každém vzestupu, a to prožití - pochopení - přijetí a odelpění nebo-li přenesení pozornosti ke svatým vibracím lásky a božství.

Na této cestě se budou uplatňovat zákony "cukru a biče" ze strany vysokovibračních kvalit. V praxi to znamená, že sejde-li člověk z cesty světla a dobra, bude ze všech světlených sil vtahován na tuto cestu zpět. Podpora světla bude letos nesmírně velká. Tento proces může být zdánlivě nepříjemný, jelikož nebude dostatečně uspokojovat naše ziskuchtivé a touhami prolezlé ego. Tento rok je rokem, kdy do energií mající za úkol evoluci lidské rasy, bylo do duálního paliva přilito vesmírné množství aditiva lásky. Ti, kteří již jsou na cestě a hledají pravý význam věcí a sebe sama, budou samozřejmě prožívat "pouť 2015" odlišně, než ti, kteří na cestu ještě nenastoupili. Ti, co nenastoupili budou prožívat svou vzdálenost od Božího světla. Všichni však budeme procházet vědomou nebo nevědomou zkušeností sebe sama.

Díky těmto energetickým kvalitám a tendencím, projevení vnitřních obsahů ve fyzickém světě, s sebou rok 2015 přinese velké změny především v mezilidských vztazích, nastane období rozchodů, rozvodů a odloučení. Vše je důsledek dopadů karmy a zároveň vše přináší možnosti k provedení hlubokých vnitřních změn vedoucí ke spáse a svobodě. Jedná se o období vymlacování zrn do běla (dělení zrna od plev probíhalo v roce 2014) nemilosrdným, přesto však láskyplným způsobem tak, aby každý měl možnost pochopit.

Pro člověka, který je již na cestě budou energetické kvality velkým pomocníkem, který přinese mnoho zázraků do jeho života. Budou pomáhat očišťovat se od vnitřních nízkých programů a obsahů, bude udělována velká boží milost tam, kde toho člověk sám není schopen. Pro člověka, který na cestě není, mohou mít letošní nebeské vlivy fatální následky. Jedná se o rok projevu spravedlnosti, kdy platí: "Každému právem, co si zaslouží."

U neduchovně smýšlejících to může mít fatální následky. Každému právem, co si zaslouží. Člověk bude sklízet plody svého konání, myšlení a cítění a není-li toto období sklizně vykompenzováno vědomím, které se snaží hledat pravdu a svátost života, sklízí pouze ony nízké nevědomé energie, které sám obsahuje. Každý bude vtahován do svého nitra, do těch nejhlubších zákoutí, které obsahuje a tam bude konfrontován. Bude-li vtažen jedinec, mající za zbraň své vnitřní probuzení, vytěží maximum z takovéto zkoušky a posune se ve svém probuzení. Vtáhne-li se však jedinec do sebe, prožije-li svou temnotu ve stavu nevědomí a mentálně nízkou vibrací, znamená to pro něj vždy zacyklení na úrovni, do které byl karmicky vtažen. Pokud se doposud podařilo komukoliv v sobě objevit svátost života - Boha- Vesmíru apod., bude tímto dále vtahován a přitahován. Pakliže se ale podařilo někomu objevit pouze životní zmar, pomíjivou hmotu, mamon apod.-bude tímto opět vtahován a přitahován.

Velmi zajímavou transformací budou procházet bytosti, kteří jsou již karmicky vyzrálí, dotkli se či se dotýkají božských energií a ve svém životě "sedí zadnicí pouze na této židli božskosti". Tito budou stavěni před jasnou volbu výběru, kde zakotvit své vědomí a svou existenci. Lidé, kteří si zvolili cestu ducha budou konfrontováni s vnitřními úseky sebe individuálním způsobem. Jakoby se jich Bůh neustále ptal: "Opravdu mě chceš? Nebo chceš raději fyzický svět?". Tito lidé budou záměrně konfrontování s vibračně nízkými energiemi, aby mohli dostát pevného pochopení, že v nich již nemusejí pobývat. Budou puzeni a nuceni k tomu, aby si plně uvědomili, do jakého světa a jaké vibrační dimenze přináleží. Budou mít možnost pochopit, že nemusí náležet do nižšího světa bytí, přestože jejich život na Zemi bude pokračovat zcela normálně.
Dalším velmi důležitým aspektem a poselstvím roku 2015 bude naučení se rozlišování rozdílu mezi tím "co je zkouška a lekce, ze které se má člověk poučit" a tím "kde již člověk nemusí svým vědomím být".

Jistě sami znáte tyto vnitřní otázky: "Co mi to má říct? Co se mám naučit touto lekcí? Co mi daná situace zrcadlí? Avšak letos, krom těchto oblíbených karmických otázek, vyvstává do popředí,u probouzejících se, i otázka : "Mám toto ještě řešit? Mám se již od tohoto oprostit?"
Rok 2015 bude o aktivaci umění "Rozhodnout se kdo, kde a čím chceme být." Chceme být sebou nebo něčím - někým jiným?" Rok 2015 je rokem, který se bude velmi snažit předejít všem niterným konfliktům uvnitř nás a učiní vše proto, abychom se z těchto konfliktů a protichůdných energií vymanili. V praxi to velmi často vypadá tak, že jedinec svým vědomím pobývá v několika dimenzích najednou. Sedí na "deseti židlích". Doma se chová nějak, myslí nějak, v práci rovněž mění masky dle potřeby, a pak se zavírá do své meditační místnosti či navštěvuje ezoterní přednášky a veletrhy, kde je opět někým či něčím jiným. Páchá tzv. duchovno. Letošek bude opakem. Je to rok zažehávající jednotu v každém z nás a veškerou necelistvost rozmetává s láskou, leč nemilosrdně. Energie roku 2015 bude nápomocná k nepodporování těchto vnitřních konfliktů. Každému jedinci bude tento rok pomáhat odpojit se od lidí, kteří mu odebírají energii, lásku a jeho dobro- končí u nich jakoby v černé díře.

Rok 2015 je tedy rokem světla i temnoty. Vnitřní temnota svede nelítostný boj s vnitřním světlem každého z nás. Ke světlu procházíme vždy temnotou sobě vlastní. Letos budou mít mnozí příležitost své pochopení převádět do reálné praxe a tedy stát se součástí a ztělesněním dobrých a vysokých energetických kvalit. Toto je cíl "Poutě 2015". Ti, kteří vysokou kvalitu vědomí předstírají, budou konfrontování se svým předstíráním. Ti, kteří pochopí energii roku 2015, budou pak zcela samočinně a přirozeně dobrými, budou moci šířit lásku. Zákony karmy jim i toto šíření umožní. V postupném sobeckém vzdalování se od sebe, což je velkým trumfem temných sil a energetického nastavení v roce 2015, naleznou naopak "hledající" možnost pomáhat druhým.


Jak již bylo řečeno, tento rok je rokem pravdy. Jakákoliv myšlenka, emoce, přesvědčení, energie, čin, který vyšleme do éteru se nám velmi rychle bude vracet. Temné a nízké myšlenky budou působit na lidské vědomí jako pasti a budou se snažit odchytit a zakonzervovat v sobě své nositele. Bude velmi náročné se těmto vlivům zcela vyhnout nebo se jim ubránit.

Rok 2015 je rokem nekompromisnosti. Z hlediska duchovního vývoje je nám daná obrovská možnost postupu, avšak cena je velmi vysoká. Vyžaduje si neustálou bdělost. Je potřeba si své pracně navýšené vibrace neustále držet a nespojovat se s jakýmikoliv temnými a nízkými vlivy jako jsou konspirační teorie, politické dění, válečné zpravodajství, temní lidé. Bude-li člověk upínat svou pozornost v každodenním dění na vyšší kvality - Boha, svou vnitřní transformaci a vnitřní dobro, stane se tím. Je to rok výběru a svobodné volby.


Pohled na rok 2015 z hlediska polárních principů - muž x žena.
Letošní rok je protkán energiemi ženského principu. Je to rok, kde dominují energie zklidňování, lásky, pokory, soucitu atd. Doposud se ve světě do značné míry uplatňoval převážně mužský princip. Bylo to tak v pořádku. Stalo se však, že se tento princip pokřivil ze své úžasné přirozenosti a stal se principem moci, kontroly druhých, agresivitou apod. Letos se bude i tento pokřivený mužský princip harmonizovat, právě díky ženskému principu. Vyvstane z něho nádherná moc ovládat sebe a svou moudrost. Princip bude mít možnost se zjemnit a splynout s principem ženským. Z hlediska aspektů energií principů se pak jedná o přípravu na rok 2016, který bude o ukotvování a upevňování řádu, jenž letos vytvoříme.
(Princip nerovná se pohlaví, ne všechny ženy mají rozvinutý ženský princip a ne všichni muži mají rozvinutý mužský princip - pozn. autorky)
Letos si také budeme mít možnost velmi silně uvědomovat a prožívat sílu přítomnosti. Uvědomíme si, že v současném okamžiku je přesně zakódováno vše, čím jsme, ale i to, kam směřujeme. V každém z nás je zároveň i obsaženo, kam bude směřovat celý svět. Nezáleží na tom, zda-li se tato naše lidská civilizace zhroutí a zanikne...to je zcela přirozený a tradiční jev. Jde však o to, že nyní se nacházíme v mezníku rozhodování, co bude pro každého z nás v další existenci následovat. Máme možnost volby i toho, co bude následovat. Stejné přitahuje stejné a každý bude přitažen do dimenze a úrovně, kam přináleží jeho vnitřní energie.

Tento nekompromisní rok je dobré pochopit. Je dobré pochopit jeho energii a výzvy této energie. Pochopíme-li ,o čem je energie tohoto roku a pochopíme-li, jaká je naše energie, můžeme vytvarovat naše vědomí do vysokofrekvenčního stavu. Pochopíme-li světlo, které letošek přináší, staneme se jím. Upneme-li zrak na temnotu, která letos bude také velmi sílit, staneme se jí. Rok 2015 je rokem volby a spravedlnosti Boží.

Klára Hanzalová 2015Dnes je 25.09.2018 svátek má Zlata

Soubor Etické principy + CD - řízená meditace zdarma - Mgr.Klára Hanzalová - knihy

Kniha - Do duality a zpět - Klára Hanzalová

Videoupoutávka na knihu
Do duality a zpět:

Knihu Do duality a zpět si můžete objednat ZDE >>

VHS převod, Digitalizace | Vířivky |