Jaký bude rok 2017

JAKÝ BUDE ROK 2017


Stavidla podvědomí se otvírají aneb hledání naší vnitřní dobré částice

Jaký bude rok 2017 - Klára Hanzalová


Letošní rok přináší mnohé. Z pohledu duality samozřejmě, tedy to dobré, i to nedobré, ale v každém případě přináší to správné a pravé.


Jedním z hlavních témat je pravda. A to pravda v duchu „ať to stojí, co to stojí". Mnoho z nás bude nachytáváno světem, budeme mít tendenci podléhat iluzím, které budou působit velmi věrohodně. Postupně tak vymyšlené zdi domů vlastního vědomí způsobí, že se nám celá naše iluzorní osobnost vymkne natolik kontrole, že se naše pseudoidentita začne rozpadat. Jak jsme zvyklí, budeme hledat řešení, dotvářet nové vzorce vědomí, dokud se prostě nepřiblížíme jednomu podstatnému stavu – a to pravdě. Pravdě o sobě, o svém nastavení, o svých zlozvycích v myšlení a v prožívání. Stavidla podvědomí se otvírají....


Materiální sféra nám bude letos víceméně příznivě nakloněná. Materialisté mohou plesat, matrix nebude znát slitování a přes zdánlivé hmotné úspěchy v pracovní, finanční, projektové, sexuální a chtíčné sféře, lapí každého, kdo není obezřetný a lapit se nechá. A toto se netýká pouze materiálně smýšlejících lidí, týká se to nás všech. Všichni budeme mít tendenci se zaprodávat našim chtíčům, ať už se jedná o vlastnictví nové tibetské mísy, kuřidla, iphonu, automobilu, dovolené nebo nového stromku do zahrádky. Letos velmi intenzivně narazíme na fakt, že jsme ještě možná opravdu nepochopili, proč tu jsme, kdo jsme a kam směřujeme.


Rok 2017 je rok silné manifestace iluzí, která zároveň v sobě obsahuje možnost se z iluzí vymanit. Takže taková klasika.... Avšak intenzita prožitků každé z těchto iluzí, nasbíraných naším vědomím napříč časem se podstatně zesílí. Přestože můžeme mít pocit, že tohle přece zvládneme, bude to přinejmenším opravdu náročný proces. Každá pozitivní zpětná vazba matrixu – tedy jeho hmotného projevu nás bude chtít ke světu iluzí opět připoutat. Matrix je znalý našich slabin a přesně ví, na jakou tenkou strunku zahrát a kterýže článek řetězu je ten nejslabší. Nadšeni a zaslepeni úspěchem v hmotné sféře zaujmeme postoj Smolíčka, na kterého Jezinky šli slovy: „Jen tři prstíčky....". Opravdu pro naše smysly lákavý a POUTAVÝ rok mající za úkol pěstovat v nás lpění. Avšak nezapomínejme na druhou stranu duality, která se nás snaží pozdvihnout k vyššímu stavu vědomí. Ta ihned v celém procesu vždy přispěchá na pomoc a dá nám jakkoliv najevo naši možnou nerovnováhu. Jsme–li nastaveni směrem k pravdě, dá nám okusit, kterak jsme opět „přestřelili" pomyslnou laťku rovnováhy a kolika věcem je ještě potřeba se naučit a porozumět.


Rok 2017 je o hledání sebe a své pozice v tomto světě. No a léčba přichází také šokem, přinejmenším snesitelně dávkovaným poznáním šoku ze sebe a z toho, že vše může být jinak, než jsme si doposud mysleli, a ono ejhle.... Letošek nám připomene, že pokud se ztotožňujeme s nějakým vnitřním přesvědčením, které jsme se naučili, že jsme se tímto přesvědčením i stali. A jeho plná realizace ve světě duality vedla ke ztotožnění se s tímto přesvědčením. A toto ztotožnění nám způsobuje bolest a utrpení, jelikož jsme vrostli do reality, která leckdy s naší podstatou nemá nic společného.


Dalším pilířovým tématem energetického působení, které vytvoří lákadla vnějšího světa, jež pouze zhorší průchod světem iluzí je, naučit nás rozlišovat mezi vnitřním sobectvím a nesobectvím. Vím, otřepané téma, ale jaksi nám evidentně dosavadní lekce nestačily. Ono sobectví je velice složitý pojem, který má velmi, ale opravdu velmi tenkou hranici s nesobectvím, co se lidského pochopení týče. Mnoho lidí se totiž domnívá, že uskutečnit nesobectví spočívá v pomáhání druhým, v obětování se pro ně, či dokonce určitým patologickým projevem nesobeckosti vůči sobě, vše ve stylu: „já už se mám rád/a." Často je naše tzv. „nesobecké" jednání motivované ryze sobeckými podvědomými přesvědčeními touhy po obdivu, potřeby vlastní užitečnosti, často pramenící z nesebedůvěry či vykupování se. Co může většinová společnost považovat za projev sobectví, tak z duchovního pohledu vůbec sobectví být nemusí. Nejedná se však ego-manévry á la „mám se ráda, udělám si radost, koupím si túhleto a tamdlencto, jím už jen bio, mohu si to dovolit". Toto je postoj lidí, kteří vyměnili pouze jedno lpění za jiné. Nesobeckost je nelpění. To že člověk si něco koupí nebo se běžně občansky začlení, to je přece běžná věc. Mělo by to být automatické, tedy alespoň v naší republice. Stejné jako chození na toaletu. Takto svedení lidé, kteří propadají „učení" New Age, mohou tak zbytečně mrhat časem a drahocennou energií, aby vyřešili problém sobectví versus nesobectví. Takové lekce se dostaví, abychom se toto naučili rozlišit. Související téma sebelásky samozřejmě nebude chybět, neboť je stavěno právě na těchto základech.


Napětí mezi iluzorními polaritami, jejichž je naše vědomí součástí, bude sílit. Avšak, není třeba zármutku ani stížností. Nekoupili jsme zajíce v pytli při příchodu na tento svět. Jsme zde proto, abychom se naučili, že tento svět v celé své duální nádheře, nemůže spoutat našeho ducha, že míra osvícení je přímo úměrná míře schopnosti, odolávat svodům matrixu, no tak se učme přátelé, vždyť jsme to tak chtěli. Nejsilnější duchem přežívá.


V naší krásné zemi je opravdu obrovský počet lidí, kteří již zažívají sílu ducha. Podvědomé vzorce, které jsou v nás a jsou vzdálené od pravdy, máme letos možnost přenastavit. Ti, kteří již „předělávají" si mohli povšimnout opravdu rychlé odezvy ve světě, a to právě na energetické úrovni, ve které se pohybují. V Čechách je obrovské množství lidí, kteří tento proces neignorují. Díky naší české vrozené kritičnosti nám bylo umožněno být kritickými právě proti matrixu světa a mnoho lidí přestává přehlížet vesmírné zákonitosti. Tyto zákonitosti jsou nade vše. A mnoho z Vás to již ví. Toto není žádné náboženství, toto není smrsknutý meloun do krabičky od sirek. Lidstvo podléhá určité vesmírné hierarchii, a umístění v této hierarchii je přímo úměrné znalosti těchto zákonitostí. Letos máme velkou možnost a naději, se jim opět otevřít. To, že to může být draze vykoupené životními lekcemi, není třeba zmiňovat.


Směřujeme blíže k pravdě, která se dere nekompromisně do vědomí. S tím může souviset další zajímavé téma, který si neseme všichni někde hluboko v nitru. Toto téma je téma pocitu viny, která se může vyplavit s různými uvědoměními. V lidstvu je velký rozpor spojený právě s pocitem viny za sebe a za své chování a cítění, viny vypěstované výchovou, školstvím a systémem. Vše ještě opepřeno vinou předků a jejich zátěžemi, kteří si nesli břímě viny, se kterými často naložili tak, že ho předali svým potomkům, místo toho, aby jej léčili láskou. Máme pocit obrovské viny, možná že se dokonce i budeme obviňovat z toho, pokud bychom vinu neměli. Všichni skrýváme vinu za sebe, za předky. Takto je naprogramované naše podvědomí a kolektivní vědomí. Tak se pak nemůžeme divit, že se svým chováním až nepřirozeně snažíme tzv. „mít se dobře". Letos máme velkou možnost s touto zakořeněnou vinou popracovat. Tvrdé konfrontace a všelijaké neshody mezi lidmi, které eventuelně, mohou nastat, budou způsobeny nesouladem a projevením nakupených iluzí každého z nás.


Světlo intenzivně působí, a važme si toho, že s námi nejedná jako s miminkem a není samé „ťuťuňuňu - tady si kup truhlík la provence a měj se rád/a". Ono nám třebas i ten truhlík umožní „mít" a na druhý den zjistit, že je nám manžel/ka nevěrný/á, abychom pochopili, jakže jsme opravdu na tom se sebeláskou, a že je ještě opravdu se co učit. Světlo ví, že nejsme mimina, pokud jsme byli schopni dojít do bodu, kdy toto celé chápeme. Veškeré zkoušky jsou velmi sofistikované a pochopení je vždy patřičně skryto. Jen z hloubi člověka přichází pochopení, které je nutno nejprve prožít a poznat. Po poznání přichází odpuštění, chcete-li opuštění. Opuštění původního módu, režimu a nastavení. Světlo uvnitř nás se vždy rozhoří, když si vědomě prožijeme skutečnost, že již nemusíme být v nevyhovujícím nastavení. Toto světlo nám pomůže zvolit si přirozenou realitu bytí, která je v souladu s naším vlastním přesvědčením o životě. Nekonfliktní realita v konfliktním světě.
Z duchovního hlediska je to nesmírně blahodárný a plodný rok. Z hlediska každodenního života je však velmi podobný intenzitě projevů jako byl rok 2016. Avšak předpokládá se, že jsme rokem 2016 proškoleni, že jsme alespoň lehce pochopili, kudy se vydat, kudy naopak ne. Tedy možná se některým „statečným" nebude jevit, zas až tak náročný.


V rámci vývoje bude kladen důraz na určitou formu vnitřní nezávislosti. Samozřejmě se jedná o nezávislost relativní, jelikož absolutní nezávislost přichází až ve stavu osvícení. To je stav, který nastává, když se celá naše bytost vyprázdní a spojí se s vesmírnými zákonitostmi a všemi variantami jejich projevů, které jsou neustále přítomné všechny najednou.


Abychom dokázali následovat cestu pravdy, jsme nuceni se střetnout s tím, co není světlo, s tím, co nejsme my, a s tím, jak to nemá být. A to, jak to nemá být, je dáno našimi předchozími skutky, či skutky našich předků, které jsme si zvolili jako biologickou rodinu.


Budeme mít možnost učit se cítit, že jsme sami před sebou v bezpečí v místě, kterému se říká Bůh či Vesmír. Zkrátka v místě pravdy. Budeme se učit, že růst není o tibetských miskách, kuřidlech, iphonech, věcech a vztazích. Rok 2017 je o osvojení rozlišovací schopnosti mezi tím, co si namlouváme a tím, co je skutečnost. Výuka bude probíhat klasicky jako sled pokusů a omylů v každodenním dění.


Nakonec nezbude nic. Každý máme své limity, většina z nás zde není proto, aby dosáhla osvícení, ale měli bychom dosáhnout alespoň toho, co jsme si do života předsevzali. Co je to, je samozřejmě absolutně individuální. A až náš duch opustí tento svět, tak prostě opravdu zemřeme. Již nikdy to nebudeme my, se stejným nastavením, se stejnými přesvědčeními, se stejnou energií vědomí. Budeme vždy pouze takoví, abychom byli schopni řešit zbylé duševní anomálie, neboť vše je maska vytvořená ze zkušeností a programů. Vše je sobectví a hřích a je potřeba toto jemně uchopit, porozumět, dospět a přestat se na sebe zlobit. Přestat nést vinu.


Pravda je jen jedna – stejně jako je pouze jedna skutečná částice uvnitř nás. Naše vlastní dobrá částice. Ostatní je kamufláž světla. Svět je pouze duální, pomáhá nám se osvobodit, ale může nás zcela zahubit. I svět má onu dobrou částici.


A tak Vám přátelé ze srdce přeji, aby se Vám rok 2017 nevymkl z rukou, abyste otěže svých dnů drželi co nejpevněji, abyste měli lásku, odvahu a sílu, bystrý zrak a nenechávali jste se zneužívat. Dualita je velmi širokospektrální a tak, ať Vás nikdy nedostane do temných koutů, ale vždy Vás povznese k poznání toho nejkrásnějšího, co máte – Vaší vnitřní dobré částice.

 

Klára HanzalováDnes je 25.09.2018 svátek má Zlata

Soubor Etické principy + CD - řízená meditace zdarma - Mgr.Klára Hanzalová - knihy

Kniha - Do duality a zpět - Klára Hanzalová

Videoupoutávka na knihu
Do duality a zpět:

Knihu Do duality a zpět si můžete objednat ZDE >>

VHS převod, Digitalizace | Vířivky |