Symbolová terapie vhledem

SYMBOLOVÁ TERAPIE VHLEDE

Termín: 28.7.2018 (11-18 hod.), Centrum zdraví Natura, Praha 2, Italská 2

Doba trvání kurzu: 8 hodin, výuku lze rozdělit do několika dní dle Vašich časových možností 

Symbolová terapie vhledem:

Svou jednoduchostí a především velmi rychlou intervencí může tedy sloužit jako nástroj změn a přeměn v lidské bytosti, která trpící pod vahou svých problémů, brzdí vlastní duševní vývoj. STV pracuje s myšlenkovými strukturami a zakořeněnými vzorci myšlení a cítění a napravuje pomocí hlubokého pochopení ty, které mají negativní vliv.
Další výhodou STV je, že slouží jako naprosto neomylný diagnostický nástroj a může být tedy i vhodným vodítkem či pomůckou při zpracovávání problémů jinými metodami. Během STV dochází k rozkrývání jednotlivých příčin problémů a bloků a k jejich hlubokému pochopení. Toto pochopení pak vede k jasným změnám ve způsobu myšlení. Staré myšlenkové struktury jsou nahrazeny novými, které již obsahují přijetí podstaty a příčiny problému. Tyto nově uvědomělé myšlenkové obsahy se dále zvnitřňují a upevňují v jednotlivých úsecích terapie. Když se pak jedinec ocitne v situaci, kdy by se mu jeho staré vzorce měly projevit negativními pocity či myšlenkami, dojde k okamžitému uvědomění si problému. Chování, které by se mělo podle původních mentálních modelů projevit, již nemá dosti silný energetický potenciál, jelikož bylo znovurekonstruováno hlubokým vhledem do vlastních psychických pochodů.

  • napojování se na Vyšší Já a spoluprace s ním, odstraňování psychických bloků
  • zpracovávání nepříjemných psychických stavů, depresí, fobií, úzkostí, strachů, vztahových potíží apod.
  • chápání souvislostí vlastního života
  • výuka významů symboliky ve vnímání člověka

Náplň kurzu:

Kurz obsahuje 8 hodin teoretické a praktické výuky Symbolové terapie vhledem a je zaměřen na základní zvládnutí metody, která umožňuje rychlou práci s vlastní psychikou. Na kurzu se účastníci mohou naučit hledět do vlastního podvědomí a chápat souvislosti jednání a chování sebe i druhých. Symbolová terapie vhledem je zaměřena na práci s podvědomím. Uchazeči po zvládnutí základů metody mohou pak ektivně zpracovávat nepříjemné emoce či pocity, jak sami na sobě tak i na druhých. Dále si mohou osvojit chápání významů symboliky v lidském životě.

Harmonogram kurzu:

Teoretická část: seznámení se s teorií Symbolové terapie, vymezení pojmů, mentální cvičení. Postup při práci, praktická ukázka sezení, mentální cvičení.
Praktická část: výklad symboliky, prvotní odblokování účastníku pro možnost jejich vlastní práce.
Praktická část: praktická interaktivní práce přes skype.

Komu je kurz určen:

Kurz je určen všem, kteří chtějí pochopit vlastní psychické mechanismy a procesy a všem, kteří jsou připraveni na sobě pracovat.

Cena kurzu: 3000,-

Kurz je zakončen certifikátem

Přihlásit se můžete prostřednictvím kontaktního formuláře>>>zde. Do poznámky uveďte název a termín kurzu, o který máte zájem.

Na základě Vaší písemné přihlášky Vám bude zaslána faktura pro zaplacení rezervační zálohy 500,- pro rezervaci Vašeho místa na kurzu.  


KURZ LZE ABSOLVOVAT TAKÉ JAKO ON-LINE KURZ, KTERÝ JE URČENÝ PRO 1-2 ZÁJEMCE

JAK SE PŘIHLÁSIT NA KURZ ON-LINE

Přihlásit se můžete prostřednictvím kontaktního formuláře>>>zde. Do poznámky uveďte název a termín kurzu, o který máte zájem.

Na základě Vaší písemné přihlášky Vám bude zaslána faktura pro zaplacení rezervační zálohy 500,- pro rezervaci Vašeho místa na kurzu.  Přibližně týden před kurzem Vám pak bude zaslána druhá faktura na doplacení zbylé částky. Dále maielm obdržíte výkové materiály a skripta, které si můžete vytisknout a v průběhu on-line kurzu si do nich vpisovat další poznámky z probraných informací.

JAK PROBÍHÁ KURZ ON-LINE

Kurz on-line přes skype  je určen pro setkání malé skupiny formou videohovorů a lektorky Kláry Hanzalové. Kurz můžete absolvovat z pohodlí Vašeho domova.

V případě, že na svém PC či tabletu nemáte nainstalovaný skype, zašlu potřebný návod na jeho instalaci z internetu. Instalace je samozřejmě jednoduchá a bezplatná.

ODKAZ KE STAŽENÍ:

Skype (PC) si můžete stáhnout zde >>>
Skype (Android) si můžete stáhnout zde >>>

Po přihlášení do kurzu Vám bude mailem zaslány pokyny k přihlášení na skype do skupiny kurzu. Po absolvování on-line kurzu Symbolové terapie vhledem Vám bude poštou zaslán certifikát v papírové podobě.

Cena individuálního kurzu on-line: 4000,- 

Vedoucí lektor kurzu: Klára Hanzalová.

SYMBOLOVÁ TERAPIE VHLEDEM
TECHNIKA PŘÍMÉ KOMUNIKACE VYŠŠÍHO JÁ S PSYCHIKOU POMOCÍ SYMBOLICKÉ PROJEKCE

Symbolová terapie vhledem (STV) je zcela nová terapeutická metoda, která je určena pro širokou skupinu klientů. Její nesmírnou výhodou je, že při osvojení základních postupů a principů metody, ji lze uplatnit rovněž jako autoterapii. Svou jednoduchostí a především velmi rychlou intervencí slouží jako nástroj změn a přeměn v lidské bytosti, která trpící pod vahou svých problémů, brzdí vlastní duševní vývoj. STV pracuje s mentálními strukturami a zakořeněnými vzorci myšlení a cítění, a napravuje pomocí hlubokého pochopení ty, které mají negativní vliv.


STV slouží jako neomylný diagnostický nástroj a může být tedy i vhodným vodítkem či pomůckou při zpracovávání problémů jinými metodami. Během terapie dochází k rozkrývání jednotlivých příčin problémů a bloků a k jejich hlubokému pochopení. Toto pochopení je dáno rychlým vhledem do podvědomí pomocí obrazové symboliky, kterou si každý klient pod vedením terapeuta tvoří během sezení individuálně sám. Toto pochopení pak vede k jasným změnám ve způsobu myšlení. Staré myšlenkové struktury jsou nahrazeny novými, které již obsahují přijetí podstaty a příčiny problému. Tyto nově uvědomělé myšlenkové obsahy se dále zvnitřňují a upevňují v jednotlivých úsecích terapie. Když se pak jedinec ocitne v situaci, kdy by se mu jeho staré vzorce měly projevit negativními pocity či myšlenkami, dojde k okamžitému uvědomění si problému. Chování, které by se mělo podle původních mentálních modelů projevit, již nemá dosti silný energetický potenciál, jelikož bylo znovurekonstruováno hlubokým vhledem do vlastních psychických pochodů.

Využití terapie:
Mnohdy se stává, že klienti přicházejí s potřebou, aby jim bylo pomoženo, avšak nejsou si zcela vědomě schopni ujasnit, jaký vlastně mají problém. V průběhu sezení Symbolové terapie vyplave podstata problému vždy napovrch. Přesná definice problému jej pak pomůže zpracovat buď samotnou STV nebo pomocí jiných metod. Obecně se tedy využívá jako pomůcka při diagnostice psychických potíží, identifikuje zásadní psychické bloky, které je následně schopna zpracovat a odstranit.
Mezi takové bloky patří široká škála psychických poruch jako jsou různé fobie, psychické a psychosomatické problémy, potíže v oblasti sociálních vztahů, neschopnost porozumění příčinám životních problémů apod.
STV však kromě svého terapeutického vlivu působí i v oblasti duchovního růstu a práce na sobě samém. S její pomocí lze nahlédnout a nalézt nejskrytější pravdy sebepojetí a sebenáhledu, které jsou uloženy hluboko v našem podvědomí. A právě díky těmto zjištěním skutečností o sobě, je člověk schopný učinit v životě mnoho podstatných kroků a změn, které pak vedou k celkovému nastolení rovnováhy osobnosti.


Proces terapie je založen na principech propojení pocitové složky psychiky a asociativního myšlení, při kterém vznikají v psychickém dění symbolické obrazy, jež slouží jako vodítko pro terapeutickou práci. Tyto obrazy jsou v STV chápany jako symboly, které mají vždy individuální výpovědní hodnotu pro klienta samotného. Samotný proces STV je založen na „rozštěpení" osobnosti člověka na tři základní složky, které je třeba chápat jako axiomy. Jedná se o složku „psychiky" samotné, další je pak segment, jehož vlastnosti lze připodobnit „Vyššímu Já" - ona nezaujatá, produchovněná a inteligentní studnice vědění nás samotných a poslední, tzv. „zprostředkovatel". Ten pak slouží jako maximálně neutrální část našeho Já a jak již sám jeho název napovídá, zprostředkovává komunikaci a tok informací, které probíhají mezi Vyšším Já a psychikou. Složka lidské osobnosti, která se v STV nazývá Zprostředkovatel, si každým uvědoměním potíží zaznamenaných v psychice z úrovně Vyššího Já, zesiluje svou schopnost „oddělenosti a nezaujatosti", což vede v praktickém životě k bystřejšímu úsudku a kvalitnějšímu uvědomování si sebe sama. Jednoduše řečeno, klient nabývá velkého množství poznání pravdy o problémech, uložených ve vlastní psychice. V praxi se to projevuje tak, že člověk je schopen nazírat na sebe s neutrálním odstupem, což mu umožňuje poměrně velmi kvalitní duchovní práci na sobě oproštěnou od zažitých iluzorních myšlenek.
Uvědomění problému, promítnutého v psychice, se děje rovněž ve spolupráci s Vyšším Já. Uvědomění je v podstatě obohacení informací, které jsou v psychice uloženy, o informace obsahující pochopení a uvědomění. Tyto informace mají obrovský energetický potenciál. Čím větší je síla uvědomění, tím se zkracuje čas transformace subjektivních prožitků uložených v psychice na základě vytvořených mentálních modelů v minulosti v modely nové, založené na hlubokém pochopení sebe sama. Čím více jsou rozkrývány jednotlivé struktury problému, tím je hlubší jeho uvědomění a tím je jasnější vnímání na úrovni chápání. Postupným rozkrýváním problémy pozbývají svou platnost a člověk se stává otevřeným na základě svobody, která se mu objevila zpracováváním vlastních nedostatků a starých myšlenkových modelů.
Představme si psychiku jakožto vrstvenou strukturu na sebe navazujících a spolu souvisejících myšlenek a pocitů, propojených vzájemně určitými psychickými mechanismy. Psychika zaznamenává v průběhu života všechny informace a pocity, přičemž většina z nich neprostupuje při běžném fungování do vědomí člověka. Stručně řečeno, většina pocitů i myšlenek zůstává skryta hluboko v psychických strukturách - v podvědomí. Tyto nakupené myšlenky, informace a pocity mají však tendenci nekontrolovatelně vstupovat do vědomí a způsobovat jakékoliv nepříjemné pocity či stavy, které nelze racionálně zdůvodnit. Racionalizace vlastních pocitových tendencí však bývá velmi častá a nezřídka kdy vede do slepé uličky úvah, které nemají se skutečnou interpretací těchto nepříjemných pocitů nic společného.
Cílem STV je tedy individuálně odhalit a uvědomit si širokou škálu pocitů a vlastních psychických mechanismů, které si člověk ve své psychice vykonstruoval. Nepříjemné pocity a nedostatek vnitřního souladu se sebou samým, pak přeměnit hlubokým pochopením vlastních nahromaděných nepříjemných pocitů a myšlenek. Tento cílový proces terapie automaticky vede k nápravě jednotlivých psychických mechanismů do takové míry, že člověk začne vůlí ovládat svou psychiku. Psychika pak slouží jako nástroj intelektuálního a duchovního růstu.

Autor a lektor Symbolové terapie vhledem : Mgr. Klára Hanzalová, www.psychoterapeuticke-sluzby.cz

 

 Dnes je 15.10.2018 svátek má Tereza

Soubor Etické principy + CD - řízená meditace zdarma - Mgr.Klára Hanzalová - knihy

Kniha - Do duality a zpět - Klára Hanzalová

Videoupoutávka na knihu
Do duality a zpět:

Knihu Do duality a zpět si můžete objednat ZDE >>

VHS převod, Digitalizace | Prodej vířivek. Vířivka na zahradu a vířivé vany do domu. |