Objevte tajemství nevědomí a podvědomí

Symbolová terapie vhledem je terapeutická metoda, která je určena pro širokou skupinu klientů. Je velmi účinná při řešení psychických potíží, jako jsou deprese, smutky, pocity viny, problémy se sebevědomím, vztahové problémy, omezující vzorce chování apod. Terapeutický proces probíhá v hluboce uvolněném stavu vědomí a pro klienta je velmi příjemný a nestereotypní. Terapie má velmi rychlý účinek na psychiku a může přinést téměř okamžitou úlevu. Terapie pracuje v rovině nevědomí a podvědomí. Nakládá s myšlenkovými strukturami a mentálními vzorci, uloženými v ukrytých částech naší osobnosti.

Jak funguje Symbolová terapie vhledem

Symbolová terapie vhledem je velmi jednoduchá technika, která velmi rychlou intervencí slouží jako nástroj změn a přeměn v lidské bytosti. Pro klienta je tato technika zároveň příjemným a zajímavým procesem poznání sebe. Během terapeutického procesu klienta uvádíme do lehkého bdělého stavu alfa, takže po sezení se cítí velmi dobře. Symbolová terapie vhledem pracuje s mentálními strukturami a zakořeněnými vzorci myšlení. Dále s rovinou emočního prožívání, a napravuje jejich negativní dopad na lidskou psychiku. Výhodou Symbolové terapie vhledem je, že při osvojení základních postupů a principů metody, ji lze uplatnit rovněž jako autoterapii.

Během terapie dochází k rozkrývání jednotlivých příčin problémů, vnitřních postojů a omezujících přesvědčení. Práce probíhá na vědomé i podvědomé úrovni na základě volných asociací. Díky volně plynoucím asociacím si klient zosobňuje a uvědomuje si své skutečné potíže a mentální nastavení. Klient je vedený k tomu, aby svůj problém nahrazoval vnitřními obrazovými symboly, které zastupují jeho problém. Celý proces je však osobní a nedochází k žádné depersonalizaci klienta nebo jeho odtržení od problému.

V průběhu terapie terapeut klienta navádí, aby si uvědomoval své potíže v širším kontextu a postupně se od nich odosobňoval. V průběhu sezení se klient učí osvojovat si nové koncepty myšlení a vnímání. Staré myšlenkové struktury se nahradí novými. Tyto nově uvědomělé myšlenkové obsahy se dále zvnitřňují a upevňují v jednotlivých úsecích terapie.

Symbolová terapie jako diagnostický nástroj

Mnohdy se stává, že klienti přicházejí s potřebou, aby jim terapeut nebo psycholog pomohl od jejich potíží. Přitom si nejsou jisti, jaký typ problému vlastně mají. Většinou popisují svůj stav, jako nespokojenost se sebou, se svým životem. Také mají pocit, že jejich život nemá smysl a cítí se „nešťastní“. Symbolová terapie vhledem slouží jako poměrně přesný diagnostický nástroj. STV je vhodným vodítkem či pomůckou při zpracovávání problémů jinými metodami.V průběhu sezení Symbolové terapie vhledem vyjde podstata problému vždy napovrch. Pak lze skutečně problém zpracovat přímo Symbolovou terapií nebo pomocí jiných metod. Obecně se tedy tato vyjímečná technika využívá jako pomůcka při diagnostice psychických potíží a identifikaci zásadních psychických problémů, které se následně zpracují a odstraní.

Vyžití Symbolové terapie v rámci osobního vývoje a růstu

Symbolová terapie vhledem, krom svého terapeutického vlivu působí i v oblasti duševního a osobnostního růstu. S její pomocí nahlížíme a nalézáme nejskrytější pravdy mentálních a emocionálních vzorců, které jsou uloženy hluboko v našem podvědomí. A právě díky těmto zjištěním skutečností o sobě, je člověk schopný učinit v životě mnoho podstatných kroků a změn, které pak vedou k celkovému nastolení rovnováhy osobnosti.

Proces terapie

Proces terapie je založen na principech propojení pocitové složky psychiky a asociativního myšlení, při kterém vznikají v psychickém dění symbolické obrazy, které slouží jako vodítko pro terapeutickou práci. Tyto obrazy jsou chápany jako symboly, které mají vždy individuální výpovědní hodnotu pro klienta samotného. Samotný proces terapie je založen práci ve třech, předem defiovaných vrstvách klienta, které je třeba chápat jako axiomy.

Jedná se o složku „vědomí“, další je pak segment, „podvědomí“ a poslední se nazývá. „zprostředkovatel“. Ten pak slouží jako maximálně neutrální část našeho psychického Já. Zprostředkovává komunikaci a tok informací, které probíhají mezi vědomím a podvědomím. Zprostředkovatel si každým uvědoměním potíží zaznamenaných v psychice z úrovně podvědomí zesiluje svou schopnost „oddělenosti a nezaujatosti“. To vede v praktickém životě k bystřejšímu úsudku a kvalitnějšímu uvědomování si sebe sama. Jednoduše řečeno, klient nabývá velkého množství poznání pravdy o problémech, uložených ve vlastní psychice. V praxi se to projevuje tak, že člověk je schopen nazírat na sebe v neutrálním emočním stavu. Díky tomu zesiluje schopnost velmi kvalitní duševní práci na sobě, která je oproštěná od zažitých negativních vzorců myšlení a chování.

Toto uvědomění je v podstatě obohacení informací a chybějícími zdroji do vědomé i podvědomé úrovně, o informace obsahující pochopení a uvědomění. Tyto informace mají obrovský energetický potenciál. Čím větší je síla uvědomění, tím víc se zkracuje čas přeměny starých mentálních vzorců.  Čím více se rozkrývají jednotlivé struktury problému, tím je hlubší jeho uvědomění a tím je jasnější vnímání na úrovni chápání. Postupným rozkrýváním vrstev mentálních vzorců, pozbývají původní problémy svou platnost a člověk se stává harmonickou osobností. Nalézá vnitřní svobodu, která se objevlí právě zpracováváním vlastních nedostatků a starých myšlenkových modelů. Negativní emoční stavy (úzkost, deprese smutek, vztek, strach), mentální vzorce vnitřních přesvědčení (pocity viny, vlastní neschopnosti, nedůvěry, křivdy apod.) ztrácejí svou moc nad klientovým vědomím i podvědomím.

Symbolová terapie využívá vrstevnatou strukturu psychiky

Představme si psychiku jakožto vrstvenou strukturu na sebe navazujících a spolu souvisejících myšlenek a pocitů, propojených vzájemně určitými psychickými mechanismy. Psychika zaznamenává v průběhu života všechny informace (emoce, myšlenky a vjemy), přičemž většina z nich neprostupuje při běžném fungování do vědomí člověka. Stručně řečeno, většina pocitů i myšlenek zůstává skryta hluboko v psychických strukturách – v podvědomí. Tyto nakupené obsahy v psychice mají  tendenci nekontrolovatelně vstupovat do vědomí a způsobovat jakékoliv nepříjemné pocity či stavy, které nelze racionálně zdůvodnit. Racionalizace vlastních pocitových tendencí však bývá velmi častá a nezřídka kdy vede do slepé uličky úvah, které nemají se skutečnou interpretací těchto nepříjemných pocitů nic společného.

Cílem Symbolové terapie je tedy individuální odhalení a uvědomění si široké škály pocitů a vlastních psychických mechanismů, které si klient ve své psychice vykonstruoval. Nepříjemné pocity a nedostatek vnitřního souladu se sebou samým, pak přeměnit hlubokým pochopením v nové myšlenkové struktury a nové emoční a pocitové stavy. Tento cílový proces terapie automaticky vede k nápravě jednotlivých psychických mechanismů do takové míry, že člověk začne vůlí ovládat svou psychiku. Psychika pak slouží jako nástroj intelektuálního a duševního růstu.

Autor a lektor Symbolové terapie vhledem: Mgr. Klára Hanzalová

 

Mohlo by se vám také líbit...

Oblíbené články ...