Terapie vnitřního muže, ženy a dítěte (© MUŽEDI) je terapeutická technika práce s podvědomím, která se je na předních místech v alternativních technikách práce s psychikou člověka. Provádí se v uvolněném relaxačním stavu formou rozhovoru a vnitřního dialogu klienta. Pomáhá nalézt pozitivní vztah k sobě a ke světu, odstraňovat různé formy strachů a negativních emocí. Může vrátit ztracené sebevědomí a sebedůvěru, zbavit klienta pocitů viny, depresí, vzteků a problémů ve vztazích.

Pár slov o terapie a její teoretické koncepci

Terapie vnitřního muže, ženy a dítěte chápe člověka jako systém. Tento systém tvoří vnitřními archetypy (principy). Pokud tyto nejsou v rovnováze, je v nerovnováze sebepojetí. Tím se naruší celková rovnováha psychiky, což se projevuje především různými psychickými nebo psychosomatickými problémy.

Sebepojetí je vztah k sobě, který je založený buď na polaritách (konfliktech) nebo na rovnováze (kladný vztah k sobě a porozumění sobě). Sebepojetí se odráží i ve vztahu ke světu, a to jak v sociální oblasti, tak ve sféře světské a fyzické. Ovlivňuje celkový vývoj jeho života.

V terapii vnitřního muže, ženy a dítěte se jasně vymezují jednotlivé archetypy, které zde zastupuje symbolická rodina – vnitřní mužskou částí, vnitřní ženskou a vnitřním dítětem. V průběhu terapii se tyto archetypy aktivují a klient je veden k jejich zvědomnění.

Naprostá většina psychických potíží vzniká přímo na této archetypální úrovni, která se konstituuje již v novorozeneckém věku. Některé prameny se uvádí, že vytváření této archetypální úrovně vzniká již v prenatálním vývoji. Jednotliví zástupci archetypů – vnitřní žena, muž a dítě jsou, se nacházejí ve velmi „zanedbaném, nedisciplinovaném a zdecimovaném“ stavu. V průběhu života jim není věnovaná dostatečná pozornost, péče a kultivace. Vnitřní muž, žena a dítě jsou pak „neukáznění“, “ dělají si, co chtějí“, „žijí na vlastní pěst“ uzavřeni ve svém sobectví a netečnosti jeden k druhému. Terapeutickým vedením a prací s nimi se probouzí vnitřní a vztahová rovnováha, pochopení sebe a druhých lidí. Dějové linie života a vztahy se všemi jejich aspekty začínají být transparentní a přestávají být chaotické a disharmonické.

Pokud jedinec sebe reflektuje jako systém principů, které má jasné vymezené, zintenzivňuje v sobě sebereflexi. Začíná ovládat své chtíče, zmatené touhy, nespokojenost, negativní emoce a myšlenky a neporozumění všemu, co se děje ve všech životních úrovních.

Proč můžeme rozdělit vědomí do třech aspektů vnitřní muž, vnitřní žena a vnitřní dítě?

Vnímání sebe a okolního světa je založeno na dualitě – polaritě, kterou representují archetypy vnitřní muže a vnitřní žena. Další, neméně důležitou roli, hraje individuální vývoj každého člověka a jeho postoj k vlastnímu vývoji, která je v archetypální úrovni reprezentovaná vnitřním dítětem.

Jednotlivé archetypy jsou podčástmi našeho Já a vytváří celkový obraz Já. Mají určité předdefinované vlastnosti, které jim jednoznačně přináleží.  Tyto vlastnosti nelze přiřadit jinému archetypu, a nelze, aby jeden archetyp přebíral nebo jakkoliv „vlastnil“ vlastnosti druhého.
Hlavní předdefinované vlastnosti tvoří jakousi šablonu – matrici  možností projevů. Jednotlivé archetypy se doplňují a společně vytváří celek lidské osobnosti, charakteru, vnímání a předurčují a definují sled našeho života.

Vytváření archetypů probíhá celý život, nejvíce především v dětství. V této době lidská psychika produkuje nespočetní množství podvědomých strategií chování a prožívání, které jsou základem našich životních podvědomých postojů. Cílem Terapie vnitřního muže, ženy a dítěte je veškeré disharmonické postoje v těchto archetypech uvést do rovnováhy, tedy do souladu a celistvosti „vnitřní rodiny“, a změnit sebepojetí a prožívání klienta.

Vnitřní rodina a vnitřní partnerství

Víme tedy, že vnitřní muž, žena a dítě jsou určitou formou pod – osobností systému našeho Já. Společně pak vytvářejí tzv. vnitřní rodinu, která definuje naše vnímání a charakterové rysy jako celek a odráží celistvost a necelistvost naší osobnosti.

Systém, který máme sami sebou, a který určuje tedy vztah k sobě, sebehodnocení, sebevědomí, sebelásku apod. definujemeje jako vnitřní partnerství. Ve světě se nám neustále tyto principy ukazují v různých situacích, a to nejen sociálních. Toto vnitřní partnerství a jeho kvalita se ukazuje v každodenním životě v konkrétní podobě všech životních událostí v rovině vztahů, práce, zdraví, koníčku apod.

Co vše určují Archetypy vnitřního muže, ženy a dítěte

  • postoj k sobě
  • postoj ke světu
  • prožívání sebe
  • prožívání světa
  • prožívání vztahů
    (odráží vztahy k rodičům – matce, otci a ke svým dětem a partnerům
  • rovnováhu / nerovnováhu psychických stavů)
  • myšlenkové vzorce a přesvědčení

Závěrem

Často se v praxi setkávám s tím, že klient prožívá sám sebe, své emoce a svůj život v závislosti na chování jeho okolí. Jednoduše řečeno, nechává se ovlivňovat chováním svých blízkých nebo lidí kolem sebe. Terapie vnitřního muže, ženy a dítěte pomáhá přestat být pod vlivem okolí a umožňuje najít svou vlastní přirozenost. Nikoliv vztahy ve vnějším světě nás mohou učinit skutečně šťastnými, ale pouze náš vztah k nám samotným. Najdou-li k sobě láskyplný a harmonický vztah naše archetypy vnitřního muže, vnitřní ženy a vnitřního dítěte, nalezneme i my láskyplný a harmonický vztah k sobě, který není na ničem a hlavně na nikom závislý.

Vaše vnitřní žena není vaše žena a partnerka, ani ztělesnění Vaší touhy. Váš vnitřní muž není Váš fyzický partner ani muž z fyzického světa, není ani ztělesněním Vaší skryté touhy po jeho vlastnostech. Vaše vnitřní dítě nejsou Vašimi dětmi, ani tím, čím by jste chtěli, aby byly.

Veškeré mechanismy mentálních vzorců, se uplatňují na úrovni hlubokého podvědomí, a to velmi relativně. Vždy se navíc uplatňuje jen část osobnosti vnitřního archetypu, a to vzhledem ke vztahům a okolnostem, které prožíváme. Zde se učíme vidět vnitřní patologie a neharmonické momenty, které předurčují vlastnosti vnitřních archetypů – muže, ženy a dítěte. A právě tyto neharmonické rysy našeho vnitřního já se uplatňují v životě a způsobují nám utrpení.

Klára Hanzalová, 2016

Informace o pořádaných Kurzech Terapie vnitřního muže, ženy a dítěte naleznete zde >>
Informace o možnosti terapeutického sezení a Terapii vnitřního muže, ženy a dítěte naleznete zde >>

Terapii vniřního muže, ženy a dítěte na 2 CD pro „domácí“ použití

CD Terapie vnitřního muže, ženy a dítěte

Terapii vnitřního muže, ženy a dítěte jsem také upravila na 2 CD v podobě mluveného slova – vedení, kterou si můžete projít sami, kdykoliv budete potřebovat. Terapeutická technika vnitřního muže, ženy a dítěte na CD je rozložena na čtyři části, ve kterých můžete pracovat. Úvodní část Vám umožní prožití a pochopení vnitřních archetypů – vnitřního muže, vnitřní ženy a vnitřního dítěte. Další tři části jsou zaměřeny na vedení vnitřního dialogu s těmito archetypy. Dialog s jednotlivými archetypy je sestaven tak, že pomáhá odstranit nežádoucí staré vzorce prožívání sebe a vytváří nový, pozitivní vztah se sebou. Změny v podvědomém nastavení se projevují ihned po prvním poslechu všech čtyř částí Terapie vnitřního muže, ženy a dítěte.

Malá ukázka z CD

V případě zájmu o CD si ho můžete zakoupit na mém e-shopu.

Mohlo by se vám také líbit...

Oblíbené články ...