Svět v našem vědomí

Mnoho lidí, kteří pracují na svém duševním rozpoložení a všemožně přetvářejí vlastní vědomí, se jednoho dne dostane do stavu zjištění, že vnitřní konflikty, kterými jsou prosyceny, je více či méně brzdí na jejich cestě. Docházejí uvědomění, že všechny jejich myšlenky jsou pomyslnými cestami k vytváření reality jejich vnějšího i vnitřního světa. A byť myšlenky nemusí vždy následovat čin a aktivita, vždy mají nějaký dopad na nitro bytosti. Mohou vést třeba k vytváření nových iluzí, dualit a komplikovaností a k vytváření jejich další konfl iktní niterné reality.

Každá cesta vede do určité reality, a tato realita tuto cestu vytváří. A přestože některé cesty mají s realitou světla a pravdy pramálo společného, vždy se vyznačují tím, že k nim vedou. Neboli vše, co existuje, směřuje ke zdroji stvoření, přestože nám lidem se to takto vůbec jevit nemusí. Vše se ubírá směrem k tomu, co „existuje“, neboť nic jiného vlastně neexistuje. Ve skutečnosti neexistují jevy ani jako správné nebo špatné, není dobrých ani nedobrých věcí.

Zjednodušeně jsou věci, které jsou nebo jsou věci, které prostě nejsou. I to, co ve skutečnosti neexistuje, v našem světě existuje, a většinou i to, co ve skutečnosti existuje, v našem světě, jakoby, není. Každý vývoj se vyznačuje tím, že vždy probíhám směrem k tomu, co existuje. Pakliže probíhá směrem k tomu, co neexistuje, není to vývoj ani cesta, není to nic. Neexistuje to. Všichni rozeznáváme, které jevy jsou skutečné a které jsou pouze iluzorní povahy, avšak těžko uskutečňujeme naše uvědomění pouze v tom, co jest.

V povaze niterné duality se pak nabízí zaujmout postoj přijetí, že to, co ve skutečnosti není, pro nás je, a zároveň že to, co pro nás znamená realitu, ve skutečnosti není. Jediné, co zde opravdu je, je vědomí. Reakce našeho vědomí předučuje, jednak karmickým systémem a jednak naší polovyhaslou svobodnou vůlí.

Věci, které jsou a věci, které nejsou

Je potřeba si uvědomit, že jsou věci, které opravdu jsou a jsou věci, které opravdu nejsou, což je počátek uvědomění si „bytí“ v „nebytí“. V nebytí nacházet bytí, a snaha setrvávat v bytí, je klíčový moment vývoje, vedoucí k svobodné existenci. Nalézt bytí v nebytí je skutečně možné, přestože se většina našeho bytí odehrává na úrovni nebytí. I v nebytí lze existovat. Většinu zkušeností čerpáme z úrovně nebytí a podaří-li se nám v ní vidět skutečné významy věcí, tedy opravdové bytí, a dokážeme-li z něho čerpat, neboť nebytí vychází z roviny bytí, tak se nám v nebytí zrealizuje bytí. Stačí si uvědomit svět nebytí a své prožitky a vnímání, které z něho vychází, jako iluze tohoto světa nebytí.

A přestože iluze ze světa nebytí vycházejí, pojímáme je jako své bytí. Vnější svět nebytí odráží naše niterné bytí. A dokud nezačneme pracovat s bytím a jeho přetvořením uvnitř nás, tak se nám nepodaří vnášet do světa nebytí prvky bytí. Cokoliv lze použít jako prostředek k uskutečnění bytí, jelikož přejde-li nebytí do bytí, vše se stává skutečností. Vše je bytím a bytí se stává nebytím, jelikož bytí a nebytí není poznané, ale je rozlišené. Když se v bytí dostaneme do nebytí a povede-li se nám v něm uskutečňovat uvědomění bytí, tak se nebytí rozšíří v bytí.

Bytí a nebytí

Na základě uvědomění si svého bytí a zevního nebytí, bytí v nás expanduje v souladu s přímou úměrností toho, kde se v bytí nacházíme my. Rozluštění duality a vymanění se z vnitřních konfliktů je právě ono uvědomění si světa nebytí ve vnitřním světě bytí. Jakmile odhalíme skutečnou kvalitu nebytí uvnitř nás, posouvá se rámec nebytí za hranice našeho bytí. Postupně se nám pak může podařit omezit naše bytí pouze na bytí, nikoliv na bytí a nebytí.

Nebytí však chce bytí ukořistit. Dualita je jako vodník, který mění bytí v nebytí a přebírá postupně vládu nad světem. A pokud se někdo, ve svém vývoji za svobodou, dostane do tohoto krajního mezníku překonání vlastních dilemat a konfl iktů, tak zároveň disponuje veškerými možnostmi, aby přechod z nebytí do stavu bytí zvládl. Vědomí neustále osciluje mezi několika realitami. Jenom jedna z nich je ta skutečná…

ukázka z knihy Klára Hanzalová – Do duality a zpět

Oblíbené články ...